HOMELaimi kan ningzak seh

Kandoh mi cu KAWL nanti hna zeitin hen nanchim ngam, khuakip nih motorLAM cawh kanduh ah cung lei bawi le bawmhal, biakinn ca tiang hman ah cung lei bawile bawmhal, elektrik mei nanti i cung…